Договір-оферта
Договір-Оферта це договір, який не потребує підписання з Вашої сторони. Факт передоплати прирівнюється до погодження пропонованого договору. Цей договір має повну юридичну силу.ДОГОВІР ОФЕРТА

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Україна, м. Львів


Фізична особа-підприємець Жук Анастасія Ігорівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, номер запису 24150000000106071 від 27.12.2019, пропонує будь-якій фізичній особі, яка досягла достатнього для акцептування обсягу прав та/або 18 років, надалі іменується «Замовник», укласти договір про надання навчально-освітніх послуг, а саме онлайн курсу, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://cursor.education/, на умовах, наведених нижче.
Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.
Договір не потребує його підписання з сторони Виконавця та Замовника, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.
Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:
1.1.1. Навчально-освітній курс - узагальнення різних окремих навчальних, інформаційних та консультативних послуг, які надає Виконавець.
1.1.2. Навчальна програма - описова частина навчально-освітнього курсу, яка містить в собі інформацію про включені в навчально-освітній курс окремі теми, які Виконавець зобов'язаний надати Виконавцю навчальні, інформаційні чи консультативні послуги.
1.1.3. Заняття - період часу, в проміжку якого Виконавець взаємодіє з Замовником і здійснює надання Замовнику послуг згідно програми курсу та графіку занять.
1.1.4. Вебінар - сеанс голосового і (або) відеозв’язку використовуючи мережу Інтернет між Замовником (Замовниками) та Виконавцем, в ході якого Виконавець взаємодіє з Замовником (Замовниками) в реальному часі і проводить Заняття.
1.1.5. Контент - будь-які текстові, графічні, візуальні, звукові та інші матеріальні, передані Виконавцем до Замовника в ході надання послуг і (або) розміщені виконавцем в мережі Інтернет та сайті за адресою https://cursor.education/
1.1.6. Оригінальний матеріал - інформаційний матеріал, який використовується для проведення навчально-освітніх послуг і виготовлений Виконавцем.
1.1.7. Графік занять - інформація про термін надання послуг, конкретних датах, часу, кількості та тривалості занять, розміщена в Google Spreadsheets або Notion створених конкретно для окремої навчальної групи.
1.1.8. Навчальна група - це група Замовників, які об’єднані в одну навчальну групу.
1.1.9. Навчальні засоби комунікації - це спеціально створені для навчальної групи елементи комунікації між Замовником та Виконавцем. До навчальних засобів комунікації відносяться:
  • Закрита група у соц. мережі Facebook;
  • Канали/чати в Telegram/Slack;
  • Таблиці оцінювання в Google Spreadsheets;
  • Trello; Інші сервіси для менеджменту задач;
  • Youtube трансляції;
  • Gotowebinar/Gotomeeting/Zoom трансляції.
1.1.10. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєструвалася на Сторінці реєстрації в якості користувача послуг.
1.1.11. Онбординг - це процес надання інформації Виконавцю, який відбувається перед початком навчання. Мета онбординг процесу є максимально синхронізуватись по цілях та потребах Замовника, а також покращення ефективності надання послуги Замовником Виконавцю.
1.1.12. Аутбординг - це процес збирання інформації Виконавцем в Замовника, який відбувається в кінці надання послуги з метою отримання достовірної інформації про якість надання послуг Виконавцем Замовнику.
1.2. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.
1.3. Виконавець і Замовник/Користувач разом іменуються Сторони.
1.4. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на веб-сайті https://cursor.education/ , потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.
1.5. Замовник стверджує, що на момент акцептування даної оферти Замовник наділений достатнім обсягом прав та\або досяг віку 18-ти років.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Предметом даного договору є відносини Сторін, за якими Виконавець надає Користувачу навчально-освітні послуги, а Користувач приймає і оплачує надані послуги на умовах передбачених даним Договором.
2.2. Під навчально-освітніми послугами Сторони розуміють комплекс навчально-освітніх послуг та інформаційних матеріалів, які збираються, обробляються Виконавцем та надаються Замовнику, та які складаються з:
2.2.1. Базового тестування знань та навичок в сфері інформаційних технологій, а саме programming, design, project-management та ін. (надалі за текстом Договору – IT);
2.2.2. Проведення навчально-освітніх курсів, а саме викладання теоретичної та практичної бази знань в сфері IT;
2.2.3. Надання професійного викладача для проведення навчально-освітнього курсу;
2.2.3.1. Надання професійної підтримки в процесі навчання у вигляді окремих людей - “supports”, завдання яких підтримувати, допомагати та перевіряти домашні завдання, надавати зворотній зв’язок.
2.2.4. Контроль за виконанням завдань під час проведення навчально-освітнього курсу в стаціонарному або онлайн режимі через навчальні засоби комунікації.
2.2.5. Проведення екзаменаційного контролю.
2.3. Весь контент та оригінальний матеріал, є інтелектуальною власністю Виконавця. Користувачу забороняється здійснювати копіювання матеріалів, які використовуються під час навчально-освітнього курсу, та здійснювати їх розповсюдження без дозволу Виконавця.
2.4. В процесі навчання, а також після завершення курсу - діє програма підтримки працевлаштування Job Support (Деталі знаходяться на основному веб-сайті https://cursor.education/).
2.5. Виконавши 80% домашніх завдань, наданих Виконавцем, Замовник отримує найвищий пріорітет участі програми підтримки працевлаштування Job Support.
2.6. Виконавши базові умови проходження курсу, Замовник отримує сертифікат, про успішне проходження навчання.
2.6.1. Базовими умовами проходження курсу вважається: виконання, 50% домашніх завдань; онлайн присутність на 50% передбачених вебінарах/заняттях; проходження 100% тестувань знань протягом курсу; проходження онбординг процесів; проходження аутбординг процесів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов’язаний:
3.1.1. Надавати Замовнику Послуги у відповідності з Договором.
3.1.2. При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Замовника до спеціально створених Навчальних засобів комунікації, при цьому Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості використання Замовником функціональних можливостей навчальних засобів комунікації з причин, що не залежать від Виконавця.
3.1.3. Повернути кошти Замовнику протягом 7 календарних днів у розмірі 70% від вартості навчально освітніх послуг (не враховуючи Гарантійний платіж) у разі, якщо Замовник повідомить Виконавця протягом 1 тижня з дати старту навчальної-освітнього курсу про те, що навчально-освітні курси не відповідають встановленим вимогам та умовам Договору.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.
3.2.2. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.
3.2.3. Змінити вартість послуг у разі порушення Замовником термінів оплати.
3.2.4. Припинити надання послуги у разі невиконання 80% домашніх завдань від доступної кількості.
3.2.5. Приймати рішення про збільшення тривалості курсу для Замовника на власний розсуд у випадку настання виключних та/або непередбачуваних обставин.
3.2.6. Використовувати інформацію про Замовника включно з фото, посиланнями на соц. мережі та інформацією про працевлаштування передану Замовником Виконавцеві в процесі навчання на запит Замовника, та в умовах, що не порушують чинне законодавство України.
3.3. Замовник зобов’язаний:
3.3.1. Замовник зобов’язується оплачувати Послуги в порядку та строки, визначені в Договорі.
3.3.2. Замовник зобов’язується пройти процедуру реєстрації.
3.3.3. Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
3.3.4. Не порушувати майнових та особистих немайнових прав Виконавця.
3.3.5. Не публікувати та не розповсюджувати інформацію стосовно Виконавця, яка може зашкодити репутації та/або майновим та/або немайновим правам Виконавця протягом трьох років з моменту початку отримання послуг.
3.3.6. У випадку пошкодження Замовником комп’ютерного обладнання чи іншого майна Виконавця, Замовник відшкодовує повну вартість ремонту (відновлення, заміни, придбання нового) відповідного комп’ютерного обладнання чи іншого майна на підставі виставленого рахунку Виконавця.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення навчально-освітнього курсу.
3.4.2. Отримувати повну та достовірну інформацію щодо результату проведення навчально-освітнього курсу.
3.4.3. Послуги вважаються наданими в повному обсязі в останній день терміну надання Послуги.
3.4.4. У разі, якщо Замовником не заявлено про недоліки наданої послуги протягом 7 днів від дати останнього навчального Вебінару, Послуга вважається наданою належним чином в повному обсязі.

4. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ
4.1. Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації та заповненні реєстраційних анкет.
4.2. У разі зміни реквізитів (адрес, номерів телефонів, факсів, банківських рахунків тощо), Сторона повідомляє про це іншу Сторону протягом 7 (семи) календарних днів з моменту настання таких змін.

5. ПОЧАТОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Початок навчально-освітнього курсу відображений на сайті Виконавця, на сторінці, яка є відповідною до обраного Замовником навчально-освітнього курсу.
5.2. Початок навчально-освітнього курсу може бути змінений Виконавцем.
5.2.1. При зміні дати початку навчально-освітнього курсу Виконавець зобов’язаний попередити Замовника.

6. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ
6.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України (гривні) в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, або в готівковій формі.
6.2. Вартість, тривалість та кількість занять навчального курсу вказано на веб-сторінці, яка відповідає обраному Замовником навчальному-освітнього курсу.
6.3. Замовник зобов’язується провести оплату Послуги на користь Виконавця на підставі Договору.
6.4. Замовник здійснює передоплату, що є Гарантійним платежем, шляхом перерахунку грошових коштів в розмірі 40% від повної вартості на розрахунковий рахунок Виконавця до дати початку навчально-освітнього курсу.
6.4.1. Гарантійний платіж спрямовується Виконавцем на забезпечення організації доступу Замовника до Послуг. У тому випадку, якщо Замовник з будь-яких причин відмовляється від навчально-освітніх послуг, Гарантійний платіж йому не повертається.
6.5. Оплата залишкової вартості Послуг, а саме 60% від вартості за навчання, здійснюється протягом 14 днів від дати початку навчально-освітнього курсу.
6.6. При 100% оплаті вартості за навчання одним платежем - Замовник отримує знижку від 10% до 20% в залежності від обраного навчально-освітнього курсу.
6.7. Замовник може обрати поетапну оплату Послуг.
6.7.1. Максимальна кількість платежів, на яку Замовник може розподілити повну вартість навчально-освітнього курсу не може перевищувати кількість навчальних місяців навчально-освітнього курсу, що обрав Замовник.
Наприклад: 4 місячний освітньо-навчальний курс може мати не більше 4 платежів (включаючи гарантійний платіж, що являється передоплатою).
6.7.2. Замовник зобов'язаний здійснювати щомісячний платіж до 15 числа кожного навчального місяця.
6.8. Сторони можуть домовитись про інші кількості платежів та терміни їхньої оплати в індивідуальному порядку.
6.9. У разі, якщо Замовник обирає поетапну оплату курсу і відмовляється протягом проведення курсу від сплати наступного (наступних) платежів без підтверджуючих форс мажорних обставин, Виконавець вправі вимагати від Замовника сплатити заборгованість за послуги Виконавця.
6.10. Обов’язок оплати Замовником послуг вважається виконаним з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця або по завершенню трьох банківських днів з дати оплати платежу замовником за наявності підтверджуючого документу (виписки, чеку, тощо).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторона не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо таке порушення сталося не з її вини.
7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.
7.3. У випадку порушення Замовником пункту 2.3. даного Договору та ігнорування звернень Виконавця стосовно припинення порушення даного пункту, Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі 50 000 грн. 00 коп. та зобов’язується негайно припинити порушення пункту 2.3. данього Договору.

8. ГАРАНТІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.
8.2. Протягом строку дії цього Договору та 3 (трьох) років після його розірвання/припинення Виконавець зобов’язаний дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до персональних даних Замовника.
8.3. Сторони зобов’язані не використовувати та/або не розголошувати Конфіденційну інформацію в будь-якій формі, а також не дозволяти доступ до такої інформації з боку третіх осіб без письмового дозволу відповідної Сторони.
8.4. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності за цим Договором вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
8.5. Кожна з Сторін підтверджує, що:
8.5.1. Вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження укласти цей Договір;
8.5.2. Не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору;
8.5.3. Умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін;
8.5.4. Укладення Договору відповідає інтересам Сторін.
8.6. Замовник надає згоду на обробку персональних даних Виконавцем послуг як володільцю бази персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, майнових, економічних та інших договірних відносин з іншими Замовниками, а також забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку Виконавця. Замовник підтверджує свою безвідкличну згоду на необмежений строк на обробку свої персональних даних відповідно до зазначеної мети, процедур обробки персональних даних, встановлених внутрішніми документами Виконавця, з правом на власний розсуд Виконавця визначити місцезнаходження персональних даних та відомостей про Замовникаа серед працівників Виконавця та контрагентів Виконавця.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Договір починає діяти з моменту прийняття пропозиції Замовником. Прийняттям пропозиції за даним Договором є оплата послуг Виконавця в розмірі, в порядку та строки, визначені Договором.
9.2. Договір діє до дати закінчення надання навчально-освітнього курсу.

10. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Договір може бути розірвано:
10.1.1 За ініціативою будь-якої Сторони з письмовим повідомленням іншої Сторони за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до розірвання Договору.
10.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника він не має права вимагати повернення виконаних Виконавцем послуг за Договором.
10.1.4. Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку договір, припинити виконання своїх зобов’язань за цим Договором та/або у будь-який спосіб припинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником порядку здійснення розрахунків, визначених цим Договором.

11. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, звичайною поштою з повідомленням про вручення листа.
11.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Жук Анастасія Ігорівна
Код ЄДРПОУ 3584300028
79038, м. Львів, вул. Пасічна, буд. 62Б
Для online оплати (privat24, apple pay, google pay, other)
Для оплати через касу банку:

Найменування організації: ФОП Жук Анастасія Ігорівна
Код отримувача: 3584300028
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA853052990000026006021011871
Валюта: UAH
Електронна адреса: support@cursor.education

ЗАМАРСТИНІВСЬКА 79
З 10:00 ДО 19:00
БЕЗ ПЕРЕРВ ТА ВИХІДНИХ
Львів
ОНЛАЙН ОФІС
З 10:00 ДО 19:00
БЕЗ ПЕРЕРВ ТА ВИХІДНИХ
Київ
ОНЛАЙН ОФІС
З 10:00 ДО 19:00
БЕЗ ПЕРЕРВ ТА ВИХІДНИХ
Одеса
ОНЛАЙН ОФІС
З 10:00 ДО 19:00
БЕЗ ПЕРЕРВ ТА ВИХІДНИХ
Харків
ОНЛАЙН ОФІС
З 10:00 ДО 19:00
БЕЗ ПЕРЕРВ ТА ВИХІДНИХ
Дніпро
© 2013-2020 CURSOR EDUCATION
Підтримка платежів